Algemene voorwaarden

Neemt je mee in de huifkar!

Algemene voorwaarden Het ijzeren paard

hierna te noemen: verhuurder. 

Huurder: persoon die de afspraak mbt de rit gemaakt heeft of personen die meegaan

Verhuurder heeft voor tractor en huifkar de wettelijk verplichte verzekeringen afgesloten. 

Verhuurder beschikt over de benodigde vergunningen van diverse gemeenten in de regio om met de huifkar personen te mogen vervoeren. 

Huurder en diens gezelschap rijden mee op eigen risico, noch verhuurder noch de chauffeur aanvaarden aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of verlies of diefstal van eigendommen van huurder. 

Huurder dient de instructies van de chauffeur stipt op te volgen. Bij herhaalde weigering hiervan volgt verwijdering uit de huifkar. De betalingsverplichting wordt hierdoor niet opgeschort. 

Het is verboden om tijdens het rijden in of uit te stappen, uit of aan de huifkar te hangen of voorwerpen uit de huifkar te gooien. Tijdens de rit moet men blijven zitten. 

Huurder is aansprakelijk voor schade die door toedoen van huurder aan de huifkar of aan derden ontstaat. 

Bij misbruik van de noodknop worden de herstelkosten hiervan in rekening gebracht aan huurder.

De huurprijzen zijn inclusief BTW en moeten, zonder korting of compensatie, vooraf per bank hetzij contant op de dag zelf worden voldaan, tenzij anders wordt overeengekomen. Verhuurder heeft het recht een aanbetaling te vragen. 

Verhuurder is  niet aansprakelijk voor schade of verlies geleden door niet naleven van de gangbare veiligheidsmaatregelen, door eigen toedoen of door derden. 

Verhuurder is niet verantwoordelijk voor gebrek aan overeenkomst van geleverde goederen of diensten geleverd door derden bij reservering van een arrangement.

Wanneer huurder , zonder voorafgaande kennisgeving, niet verschijnt, wordt het volledige factuurbedrag ingehouden.
Bij annulering tot 4 weken voor de geboekte datum krijgt de huurder het volledige bedrag terug.
Vanaf de 4e week voor de geboekte datum, wordt 50% van het factuurbedrag ingehouden. Vanaf 1 week voor het verstrijken van de geboekte datum wordt 100% ingehouden.

Verhuurder heeft het recht om af te wijken van de overeenkomst wanneer er zich ongewone situaties voordoen zoals: wegversperringen, gewijzigde verkeerssituaties, ongewone weersomstandigheden. Wanneer deze van te voren bekend zijn worden deze in overleg met de huurder besproken. Wanneer het niet mogelijk was om dit op voorhand te weten, dan wordt ter plaatse overleg gepleegd.
Verhuurder heeft het recht een reservering volledig te annuleren tot op de dag zelf; wanneer de situatie niet veilig is en het niet verantwoord is te rijden. B.v bij winterse neerslag; slechte zichtbaarheid door mist,… Het betaalde bedrag wordt volledig terugbetaald wanneer verhuurder om deze redenen de overeenkomst niet kan naleven.

Geboekte groepsarrangementen worden schriftelijk bevestigd, de reservering wordt pas definitief wanneer de aanbetaling gedaan is. Wanneer deze gedaan is geeft u tevens akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.